Cum te inscrii la tombola?

Adauga in cos pe langa cumparaturile tale orice DOZA DE CIOCOLATA CU MESAJ si participi automat in tombola

Vei primi pe email un mesaj cu numarul tichetului care iti va garanta accesul in tombola!

1 x DOZA DE CIOCOLATA = 1 x TICHET PARTICIPANT*

*TICHETELE SE CUMULEAZA SI OFERA MAI MULTE SANSE DE CASTIG

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI “TU TE INDULCESTI, NOI TE RACORIM!“

01.08.2023 ORA 08:00 – 31.08.2023 ORA 22:00

 

ART. 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul tombolei”TU TE INDULCESTI, NOI TE RACORIM“ este SC ONITRATE LTD SRL. (“Organizatorul”), cu sediul social strada Vasile Conta nr. 30 , adresa de corespondenta: Strada Mitropolit Varlaam nr.26-29, loc. Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J22/1808/1994, CUI RO 5945811, cont bancar nr. RO11UGBI0000062010286RON deschis la GARANTI BANK Iasi, e-mail: office@onitrade.ro

1.2 Tombola se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament. Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, sunt obligatorii pentru toţi participanţii aşa cum sunt prezentate mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând in prealabil la cunoştinţa publicului acest lucru.

 

ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI

2.1 Tombola  ”DESCOPERA COMORILE!“ se va desfăşura în perioada 01.08.2023 ORA 08:00 – 31.08.2023 ORA 22:00 (INCLUSIV) pe intreg teritoriul Romaniei.

 

ART. 3. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1 La Tombola vor participa doar produsele „ DOZA CIOCOLATA” cu mesajele „MESAJ I LOVE YOU, MESAJ THANK YOU, MESAJ CONGRATULATIONS, MESAJ GOODLUCK comercializate pe website-ul WWW.BOBOSHOP.RO

3.2 La Tombola pentru marele premiu, participă taloanele trimise automat pe email ficarui participant.

3.3  Taloanele de participare vor fi transmise in format digital clientului de catre www.boboshop.ro, pe emailul de pe care s-a efectuat comanda.

3.4.      Numărul total al taloanelor care vor participa la extragerea la 

 sorti pentru marele premiu 4 x VENTILATOR DE BIROU SAFECARE este de  500 bucăţi.

 ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La Tombola are dreptul să participe orice persoană fizică de nationalitate romana sau straina, cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau resedinta in Romania, si care a achizitionat produsele „ DOZA CIOCOLATA” cu mesajele „MESAJ I LOVE YOU, MESAJ THANK YOU, MESAJ CONGRATULATIONS, MESAJ GOODLUCK comercializate pe website-ul WWW.BOBOSHOP.RO 

4.2 La aceasta tombola nu pot participa:

4.2.1 angajaţii Organizatorului 

4.2.2 soţul/soţia şi rudele de gradul I (parinti, copii) ale persoanelor mentionate la punctul 4.2.1.

4.3 Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea acestuia astfel câstigat si de a urmari in instanţă respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor.

4.4 Participarea la această tombola are valoare de acceptare integrală, expresă şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. 

4.5 Orice incercare de fraudare, se soldeaza cu eliminarea participantului la tombola

 ART. 5. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1 Clienţii care cumpără în perioada 01.08.2023 ORA 08:00 – 01.08.2023 ORA 22:00 (inclusiv).  produsele „ DOZA CIOCOLATA” cu mesajele „MESAJ I LOVE YOU, MESAJ THANK YOU, MESAJ CONGRATULATIONS, MESAJ GOODLUCK comercializate pe website-ul WWW.BOBOSHOP.RO primesc automat un talon pentru fiecare „DOZA DE CIOCOLATA” cumparata. 

 5.2 MARELE PREMIU

Tragerea la sorţi a marelui premiu in valoare de 4 x VENTILATOR DE BIROU SAFECARE, va avea loc pe data de 05.09.2023

5.3 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru 

- email-urile pierdute, sterse,  veridicităţii datelor completate pe talonul de concurs 

- pentru orice alte nereguli 

5.4 Numai taloanele completate corect şi în totalitate vor fi validate.

 ART. 6.  CONDIŢII DE VALIDARE

Validarea premiilor instant mentionate la Art. 5 se face dupa cum urmeaza: 

 6.1.  MARELE REMIU

Premiu oferit prin tragere la sorţi

Pentru ca un talon să fie considerat valid trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

6.1.1 Persoanele care participă la tombola trebuie să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la art. 4 din prezentul Regulament

6.1.1.  Trebuie să conţină datele personale ale participantilor scrise in mod corect, complet si lizibil: nume, prenume, numarul de telefon valid , adresă postala, numar  

.ART. 7. TRAGEREA LA SORŢI ŞI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 La tragerea la sorţi vor participa toate taloanele valide,completate în perioada 

01.08.2023– 31.08.2023 (inclusiv).

Tragerea la sorti pentru marele premiu in valoare de 4 x VENTILATOR DE BIROU SAFECARE, va avea loc in data de 04.08.2023, orele 16:00,  cu un clip live pe instagramul BOBOSHOP. În cadrul  tragerii la sorţi vor fi extrase şi 4 rezerve. În cazul în care câştigătorii nu va putea fi contactat telefonic în 5  zile lucratoare dupa tragerea la sorţi, câştigătorul va fi invalidat şi va fi contactată prima rezervă extrasă. Ciclul se repetă până la validarea unui câştigător.

7.2 Orice modificare a datei sau locului de desfăşurare a extragerii va fi anunţată pe site-ul www.boboshop.ro si in magazinele participante cu cel puţin 24 de ore înaintea datei extragerii.

7.3 Castigatorul tombolei va fi publicat pe site-ul www.boboshop.ro si si pe paginile de social media (Facebook, Instagram, Tiktok).

7.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data tragerii la sorţi, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea premiului anunţat iniţial.

7.5 Tragerea la sorţi şi acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte câte un reprezentant al Organizatorilor Promoţiei.

7.6 Înmânarea premiilor se va face pe baza Buletinului de Identitate sau a Cărţii de Identitate împreună cu email-ul care va avea numărul identic cu cel înscris pe talonul extras. In cazul nerespectarii acestor conditii, premiul nu se va acorda respectivei persoane.

Castigatorului ii va fi acordat premiul curier catre adresa stabilita de acesta.

7.7. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru datele incorect sau incomplet furnizate de câştigători,iar acestia nu isi pot revendica premiile.

Art. 8. TAXE ŞI IMPOZITE

8.1 Organizatorul se obligă să calculeze , sa retina şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările art .77/L571/2003 cu modificarile ulterioare . 

Art. 9. REGULAMENTUL TOMBOLEI 

9.1 Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

9.2 Regulamentul tombolei  este fi disponibil in mod gratuit pe internet la adresa www.boboshop.ro

9.3 Prin adaugarea in cos „Dozelor de ciocolata” si primirea  talonului de participare la promoţie, participanţii au luat la cunoştinţă de conţinutul integral al prezentului Regulament şi sunt de acord cu acesta.

 Art. 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

10.1 Prin participarea la tombola “DESCOPERA COMORILE!“ participantii confirmă cunoasterea prevederilor Regulamentului şi isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, astfel incat   datele lor personale (nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de email,) să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.

10.2 Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia societăţilor comerciale implicate în organizarea tombolei. şi a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Informatiile cu caracter personal vor fi pastrate in baza de date a Organizatorului sau a imputernicitului acestuia pe o perioada de 6 luni de la data extragerii, ulterior urmand a fi distruse prin mijloace mecanice.

10.3 Participanţilor la tombola le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Str. Ispravnicului nr. 33-35, sector 2, Bucureşti.

- dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

- dreptul de întervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii

c) notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat

- dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

10.4 În vederea exercitării drepturilor sus menţionate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

10.5 Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme Legii 677/2001. 

 

 

Art. 11. ÎNCETAREA TOMOLEI

11.1 Prezenta tombolei poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art. 12. DIVERSE

12.1 Prin înscrierea la tombola, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele acestora şi imaginea premiului câştigat să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa şi imaginea câştigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimţământul liber pe care aceasta şi-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.

12.2 Organizatorul şi agenţia implicate în această promoţie nu îşi asumă nicio răspundere pentru taloanele de concurs care nu corespund cerinţelor din prezentul regulament.

12.3 Taloanele primite devin proprietatea Organizatorului şi nu vor fi returnate.

12.4 Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra taloanelor. 

12.5 Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare până la data de 01 Iunie 2012  inclusiv. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare. Deciziile în vederea soluţionării contestaţiilor vor fi adoptate de către Organizator.

12.6 În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contestaţiei, procedura de tragere la sorţi va fi reluată la o dată ce va fi făcută publică în cel mai scurt timp de la admiterea contestaţiei.

 

Semnătura,

SC ONITRADE LTD S.RL

prin administrator

MORARIU MARIA

 

 

Our products